Osebna izkaznica

ENERGIJA IN OKOLJE, družba za napredne energetske in okoljske rešitve, d.o.o.

Naslov: Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
Skrajšano ime firme: Energija in okolje d.o.o.
Osnovni kapital: 370.000 EUR
Ustanovitelj: Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
Lastništvo: v 100 % lasti Energetike Maribor d.o.o.
Datum vpisa v sodni reg.: 12.03.2013
Matična številka: 6335055000
Davčna številka: SI91555248
Direktor družbe: Jože Hebar

Osnovna dejavnost družbe:

D35.112    Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah
M71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Poleg osnovnih dejavnosti, sodi med dejavnosti podjetja še:

D35.119    Druga proizvodnja električne energije
D35.140    Trgovanje z električno energijo
D35.210    Proizvodnja plina
D35.230    Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.300    Oskrba s paro in vročo vodo
E38.210    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E39.000    Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100    Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200    Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.210    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.990    Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.210    Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220    Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290    Drugo inštaliranje pri gradnjah
G45.110    Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G45.190    Trgovina z drugimi motornimi vozili
G46.130    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.710    Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G46.730    Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.740    Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.770    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
H52.100    Skladiščenje
H52.240    Pretovarjanje
K64.910    Dejavnost finančnega zakupa
L68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.220    Drugo podjetništvo in poslovno svetovanje
M71.111    Arhitekturno projektiranje
M71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.900    Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210    Splošno čiščenje stavb
N81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

Katalog informacij javnega značaja

Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ

Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ